Vedtægter

 

§1
Klubbens navn er Bagsværd Badminton Klub, forkortet som BBK.

Klubbens hjemsted er Skovbrynets Skoles Boldhal. Klubbens adresse er formandens.

§2
Klubbens formål er at udbrede interessen for badminton. Medlemmerne tilbydes træning og turneringer samt sociale aktiviteter, der tiltaler medlemmerne og er med til at styrke sammenholdet i foreningen.

§3
Klubben er medlem af Sjællands Badminton Kreds (SBKr.) og derigennem tilsluttet Dansk Badminton Forbund (DBF) under Danmarks Idræts-forbund (DIF) samt tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og derved underkastet de for disse organisationer gældende love og regelmenter samt øvrige bestemmelser.

§4
Som medlem kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens love. Ved indmeldelse betaler seniorer kr. 50,00 og ungdom kr. 25,00 i indmeldelsesgebyr. Beløbet tilbagebetales ikke.
Aktive medlemmer optages til at spille på de af klubben tildelte baner. Deltagelse på hold er frivilligt.

§5
Passive medlemmer optages mod et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen. Aktive med-
lemmer, der ønsker at blive passive i en indeværende sæson, betaler det af generalforsamlingen vedtagne kontingent for passive medlemmer for resten af sæsonen.

Passive medlemmer kan ikke repræsentere klubben i holdkampe, samt invitationsturneringer.

Passive medlemmer kan deltage i klubbens sociale arrangementer, samt andre arrangementer, hvor dette fremgår af opslaget.

§6
Kontingent godkendes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet skal erlægges halvårsvist forud. Første halvdel betales senest 1. august og anden halvdel senest 1. februar.

Via sit medlemskab forpligter medlemmet sig til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes Betalingsservice). Såfremt kontingent ikke betales via PBS bliver tildelt træningstid inddraget.

Hvis kontingent ikke betales rettidigt, bliver tildelt træningstid inddraget. Bestyrelsen er be-
myndiget til at nedsætte eller fritage for kontingent for medlemmer, der på grund af særlige forhold i kortere eller længere tid er afskåret fra at udøve spillet.

§7
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til haludvalget pr. 31. december eller pr. 31. maj med mindst 1 måneds varsel. Kontingent for den halvårs periode, hvori udmeldelsen finder sted skal betales. 

§8
Udelukkelse:

Bestyrelsen kan, når kontingentet ikke betales rettidigt udelukke et medlem. Medlemmer, der er udelukket på grund af restance, kan først deltage i klubbens aktiviteter, når det økonomiske forhold er bragt i orden.

Eksklusion:
Bestyrelsen kan, når særlige forhold, såsom voldelig adfærd, hærværk o.lign. taler herfor, ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan forlange sin sag optaget ved førstkommende generalforsamling, men indtil da står eksklusionen ved magt og medlemmet må holde sig borte fra klubbens enemærker.

§9

Klubben ledes til dagligt af bestyrelsen, der består af formand, kasserer, sekretær, et menigt bestyrelsesmedlem, og udvalgsformændene for SSU, USU, MSU, HOU.
Formanden vælges i lige år og kassereren i ulige år for 2 år, resten af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Daglige økonomiske forhold tegnes af formand eller kasserer. Ansøgninger til offentlige myndigheder tegnes af formand eller et betroet bestyrelsesmedlem. Ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes af den samlede bestyrelse og tegnes af formand og kasserer i forening.


§10
Kassereren fører klubbens regnskab. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal i underskrevet og revideret stand forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal foreligge til revision senest 21 dage før den ordinære generalforsamling. Revisionen foretages af  2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§11
På generalforsamlingen vælges for 1 år nedennævnte udvalg, som består af 3-6 medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv med formand.
A.  Seniorspilleudvalg: (SSU)
      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber, og at arrangere   
      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v... 
B.  Ungdomsspilleudvalg: (USU)
      Udvalget suppleres med 1-2 repræsentanter fra ungdomsspillerne, som vælges blandt disse.
      Spilleudvalget har til opgave at udtage hold til matcher mod andre klubber og at arrangere
      udtagelseskampe indenfor klubben, lede holdtræningen samt forestå sociale aktiviteter m.v..
C.  Motionsspilleudvalg: (MSU)
      Udvalget har til opgave at arrangere instruktion og turneringer for klubbens motionsspillere        

      samt forestå sociale aktiviteter.
D.   Hal- og ordensudvalg: (HOU)
      Udvalget har følgende opgaver:

 1. Fordeling af spilletid i hallen og udarbejdelse af spilleplan  
 2. Føre jævnlig kontrol med, at alle baner er besatte
 3. Holde kontortid for tilmelding og evt. optagelse på venteliste
 4. Oprette nye medlemmer i klubbens medlemsdatabase og vedligeholde denne samt føre restancekontrol.
 5. Sørge for opslag af aflysninger m.m.
 6. Administrere det af bestyrelsen udarbejdede ordensreglement for hallen samt sørge for, at klubbens inventar til enhver tid er intakt og brugbart.

 

E.    Webudvalg: (WEB)  1 – 2 medlemmer 


§12

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig ved simpelt stemme-
flertal uden hensyn til de fremmødtes antal. Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingent-restance, har stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde. Børn under 16 år repræsenteres af deres forældre/værge.

 

§13
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.
Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling, ophænges i klublokalerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 1. Beretning      af klubbens aktiviteter.
 2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 3. Vedtagelse      af budget og kontingent.
 4. Indkomne      forslag
 5. Valg  til: bestyrelse, 1 bestyrelsessuppleant, spilleudvalg, Hal- og      ordensudvalg, Webudvalg, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt.                  
      
      

§14
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 30 af alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og børn under 16 års repræsenteret af deres forældre/værge fremsætter skriftligt motiveret krav herom. 2/3 af underskriverne skal give møde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med op-
lysning om dagsorden. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.

§15
Bestyrelsen kan med rimeligt varsel suspendere spilleplanerne en hvilken som helst dag eller aften til brug for konkurrencer o.lign

§16 Ordensreglement:
Man er forpligtet til at rette sig efter det til enhver tid gældende ordensreglement, som er ophængt i klublokalerne.

§17 Force Majeure:
Indtræffer der tilfælde, som ikke er forudset i klubbens love, træffer bestyrelsen beslutning herom under ansvar over for den førstkommende generalforsamling.

§18 Klubbens opløsning:
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning. For at klubben kan opløses, skal mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemme herfor. Såfremt der ikke er mødt tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der afholdes ny ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens eventuelle opløsning da kan besluttes med 2/3 af det fremmødte antal stemmer. Ved klubbens opløsning skal aktiverne overføres til fremme af idrætslige formål efter generalforsamlingens vedtagelse.  

Vedtaget på VBK´s generalforsamling den 5. maj 1983. Revideret maj 1984. Revideret maj 2001. Revideret maj 2006, hvor klubben skiftede navn fra Værebro Badminton Klub til

Bagsværd Badminton Klub. Revideret februar 2008. Revideret februar 2010. Revideret februar 2011.Revideret februar 2013.Revideret februar 2015.